• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
Scris de Super User

CAPITOLUL I

Art. 1. - Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.
Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiile provizorii.
Art. 3. - Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator.
Art. 4. - Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta ale constructiilor, conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului. Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate, destinatie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum si dupa considerente economice.
Art. 5. - Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte: a) rezistenta si stabilitate; b) siguranta in exploatare;
c) siguranta la foc;
d) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
e) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie; f) protectie �mpotriva zgomotului.
Art. 6. - Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si in postutilizarea lor, potrivit responsabilitatilor fiecaruia. Acesti factori sunt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de proiecte, fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici, precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil.
Art. 7. - �n contractele care se incheie ori, dupa caz, in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit, factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor, corespunzatoare cerintelor, precum si garantiile materiale si alte prevederi, care sa conduca la realizarea acestor clauze. �n contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte, referitoare la calitate, inferioare reglementarilor in vigoare, cu privire la cerintele prevazute la art. 5.

 

CAPITOLUL II
Sistemul calitatii in constructii

 

Art. 8. - Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitate, regulament, procedura si mijloc, care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.
Art. 9. - Sistemul calitatii in constructii se compune din:
a) reglementarile tehnice in constructii:
b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;
c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;
d) verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor;
e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii;
f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii;
g) activitatea metrologica in constructii;
h) receptia constructiilor;
i) comportarea in exploatare si interventii in timp; j) postutilizarea constructiilor; k) controlul de stat al calitatii in constructii.
Art. 10. - Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia, calculul si alcatuirea, executia si exploatarea constructiilor. Prin reglementarile tehnice se stabilesc, in principal, conditiile minime de calitate cerute constructiilor, produselor si procedeelor utilizate in constructii, precum si modul de determinare si de verificare a acestora.
Art. 11. - Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului, in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii. La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor, care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor.
Art. 12. - Agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii stabilesc, in conditiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabricatie, de transport, de depozitare, de punere in opera si de intretinerea a acestora. La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor se vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.
Art. 13. - Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent. Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati.
Art. 14. - Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora. Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.
Art. 15. - Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale.
Art. 16. - Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu.
Art. 17. - Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei. Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi; prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator. Receptia constructiilor se face de catre investitor - proprietar, in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.
Art. 18. - Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei. Art. 19. - Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare, demontare si demolare a constructiilor, de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile, precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii.
Art. 20. - Controlul calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.

 

CAPITOLUL III
Obligatii si raspunderi in Legea constructiilor

 

Sectiunea 1
Obligatii si raspunderi ale investitorilor

 


Art. 21. - Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;
b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire;
c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;
e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;
f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie;
g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;
h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

 

Sectiunea 2
Obligatii si raspunderi ale proiectantilor

 


Art. 22. - Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

 

Sectiunea 3
Obligatii si raspunderi ale executantilor

 

Art. 23. - Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii;
b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

 

Sectiunea 4
Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici, atestati

 

 Art. 24. - Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului. Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati. Expertii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte, lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare, raspund pentru solutiile date. Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

 

Sectiunea 5
Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor

 

Art. 25. - Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor;
b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la instrainarea constructiei, noului proprietar;
c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor, conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice;
d) efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii;
e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementarile legale;
f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Sectiunea 6 Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor
Art. 26. - Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei;
b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului;
c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;
d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul; e) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la constructiile in exploatare.

 

Sectiunea 7
Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare

 

Art. 27. - Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele obligatii principale:
a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare, in vederea fundamentarii reglementarilor tehnice in constructii;
b) fundamentarea, elaborarea si experimentarea de solutii tehnice, produse si procedee noi pentru constructii;
c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor, in vederea eliberarii de agremente tehnice, conform dispozitiilor legale.

 

Sectiunea 8
Obligatii si raspunderi comune

 

Art. 28. - Raspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta, a unor constructii de calitate corespunzatoare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acestora.
Art. 29. - Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa �mplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

 

Sectiunea 9
Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.

 

Art. 30. - Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia, precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, precum si de constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator. Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii, se realizeaza de catre organele proprii abilitate in acest scop. Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV
Sanctiuni prevazute de Legea constructiilor

 

Art. 31. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia, fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave. Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei, moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.
Art. 32. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control, in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea.
Art. 33. - Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:
I. De la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei:
a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;
b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita, referitoare la stabilitate si rezistenta.
II. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;
b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, a lucrarilor de intretinere, de reparatii si de consolidari;
c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta cerintele, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale;
d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii, inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. 14.
III. De la 500.000 lei la 3.000.000 lei:
a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor, precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;
b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele constructiei;
c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale;
d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;
e) stabilirea, in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii, a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor;
f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la terminarea lucrarilor de constructii;
g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, corespunzator prevederilor art. 21;
h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor legale.
IV. De la 200.000 lei la 800.000 lei:
a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii;
b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor;
c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte;
d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor;
e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.
V. De la 100.000 lei la 200.000 lei:
a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante, urmare convocarii facute de executant, precum si convocarea nejustificata, de catre acesta, a factorilor interesati;
b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei, referitoare la cerinte;
c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinte;
d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei;
e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie, precum si la cele in exploatare; f) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control.
Art. 34. - Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice.
Art. 35. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, iar in cazurile prevazute la art. 30, de catre persoanele �mputernicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii.
Art. 36. - Contraventiilor prevazute la art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

 

CAPITOLUL V
Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 37. - Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 38. - Regulamentele prevazute la art. 37 se aproba prin hotarari ale Guvernului. Procedurile prevazute la art. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
Art. 39. - Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. a), b), c), d) si e) din Legea nr. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, cu exceptia prevazuta la art. 2 alin. 2 al prezentei legi.
Art. 40. - Cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cota de 0,70% din cheltuielile pentru lucrarile prevazute la art. 2. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata lucrarilor. Fondurile respective se utilizeaza 30% pentru elaborarea reglementarilor tehnice si 70% pentru controlul statului. �ntarzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar, prevazute la alin. 1, se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata. Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii se suporta de catre partea interesata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie. Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor, eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee si echipamente, autorizarii si acreditarii laboratoarelor, verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii, conducerii si asigurarii calitatii, verificarilor metrologice, receptiei lucrarilor, urmaririi comportarii in exploatare si interventii in timp si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati.
Art. 41. - Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatare, functionalitatii si calitatii constructiilor, Ordonanta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in constructii, precum si orice alte dispozitii contrare. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Legea 10/1995 privind calitatea in constructii a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei. PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Bucuresti, 18 ianuarie 1995. Nr. 10.

 

 

 

Legea nr. 372/2005

Legea 372/2005 - Privind performanta energetica a cladirilor

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica.
Art. 2. - Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:
a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor;
b) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi;
c) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, supuse unor lucrari de modernizare;
d) certificarea energetica a cladirilor;
e)e) verificarea tehnica periodica a cazanelor si inspectarea sistemelor/instalatiilor de climatizare din cladiri si, In plus, evaluarea instalatiilor de Incalzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani.

CAPITOLUL II
Definitii

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate In cuprinsul prezentei legi au urmatorul Inteles: instalatiile aferente, In care energia este utilizata pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul cladire defineste atat cladirea In ansamblu, cat si parti ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat;
2. performanta energetica a cladirii - energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ In principal: Incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se In considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii In raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor Invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie;
3. certificatul de performanta energetica a cladirii document tehnic care are caracter informativ si care atesta performanta energetica a unei cladiri;
4. producerea combinata de caldura si electricitate PCCE - transformarea simultana a combustibililor primari In energie mecanica sau electrica si energie termica, denumita cogenerare, cu respectarea anumitor criterii de calitate privind eficienta energetica;
5. sistem de climatizare - combinatie a tuturor componentelor necesare asigurarii unei forme de tratare a aerului In care temperatura este controlata sau poate fi coborata, dupa caz, In combinatie cu controlul ventilarii, umiditatii si puritatii aerului;
6. cazan - ansamblu format din corpul cazanului si arzator, destinat sa transmita apei caldura degajata prin arderea unui combustibil; 7. putere termica nominala - exprimata In kW puterea termica maxima stabilita si garantata de producator, care poate fi furnizata In timpul exploatarii continue, respectandu-se randamentele utile specificate de producator; 8. pompa de caldura - dispozitiv sau instalatie care extrage caldura la temperatura scazuta din aer, apa sau sol, pentru a o furniza unei cladiri;
9. lucrari de renovare - lucrari de modernizare efectuate asupra anvelopei cladirii si/sau a instalatiilor de Incalzire, apa calda de consum, electrice si iluminat, gaze naturale, ventilatie si climatizare, ale caror costuri depasesc 25% din valoarea de impozitare a cladirii, sau lucrari de modernizare efectuate la mai mult de 25% din anvelopa cladirii;
10. expertizare tehnica a instalatiilor de Incalzire inspectie totala a ansamblului instalatiilor de Incalzire, care cuprinde si evaluarea randamentului cazanului si dimensionarea acestuia In functie de necesarul de caldura al cladirii, pe baza caruia expertii tehnici atestati recomanda utilizatorilor Inlocuirea acestuia sau modificarea sistemului de Incalzire si preparare a apei calde de consum, precum si solutii alternative.

CAPITOLUL III
Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor

Art. 4. - (1) In termen de 12 luni de la data publicarii In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului elaboreaza si aproba, prin ordin al ministrului, reglementarea tehnica privind metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, denumita In continuare metodologie.
(2) Metodologia cuprinde, In principal, urmatoarele elemente:
a) caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii, compartimentarea interioara, inclusiv etanseitatea la aer;
b) instalatiile de Incalzire si de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicile In ceea ce priveste izolarea acestora;
c) instalatia de climatizare;
d) ventilatia;
e) instalatia de iluminat integrata a cladirii, In principal sectorul nerezidential; f) pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori;
g) sistemele solare pasive si de protectie solara; h) ventilatia naturala; i) conditiile de climat interior, inclusiv cele prevazute prin proiect.
(3) Metodologia cuprinde, dupa caz, si alte elemente, In situatia In care influenta acestora asupra performantei energetice a cladirilor este relevanta, precum:
a) sisteme solare active si alte sisteme de Incalzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabila;
b) electricitate produsa prin cogenerare;
c) centrale de Incalzire si de racire de cartier sau de bloc;
d) iluminatul natural.
Art. 5. - Performanta energetica a cladirii se exprima cu claritate si poate include un indicator al emisiei de dioxid de carbon. Art. 6. - Elementele prevazute la alin. (2) si (3) ale art. 4 se pot modifica prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL IV

Cerintele de performanta energetica a cladirilor vizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani, si se actualizeaza ori de cate ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic In sectorul constructiilor.
Art. 8. - Cerintele stabilite In metodologie nu se aplica urmatoarelor categorii de cladiri:
a) cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica In mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
b) cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;
c) cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la 2 ani, din zone industriale, ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie; d) cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an;
e) cladiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m2.

CAPITOLUL V
Cladiri noi

 Art. 9. - La cladirile noi se respecta cerintele stabilite In metodologie.
Art. 10. - Pentru cladirile noi, cu o suprafata utila totala de peste 1.000 m2, autoritatea administratiei publice locale sau judetene, prin certificatul de urbanism dat In vederea emiterii autorizatiei de construire, potrivit legii, solicita Intocmirea unui studiu de fezabilitate tehnica, economica si de mediu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, ca de exemplu:
a) sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse de energie regenerabila;
b) producere combinata de caldura si electricitate - PCCE;
c) sisteme de Incalzire sau de racire de cartier ori de bloc; d) pompe de caldura, In anumite conditii.

CAPITOLUL VI
Cladiri existente

Art. 11. - La cladirile existente, cu o suprafata utila de peste 1.000 m2, la care se executa lucrari de renovare, performanta energetica a acestora trebuie Imbunatatita pentru a satisface cerintele stabilite In metodologie, In masura In care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional si economic.
Art. 12. - Cerintele se stabilesc pentru Intreaga cladire renovata sau pentru sistemele/elementele renovate ale cladirii, atunci cand acestea fac parte dintr-o lucrare de renovare care trebuie realizata Intr-o perioada limitata de timp, avand ca scop Imbunatatirea performantei energetice globale a cladirii.

CAPITOLUL VII
Certificatul de performanta energetica a cladirii

 Art. 13. - (1) Certificatul de performanta energetica a cladirii, denumit In continuare certificat, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaboreaza cu respectarea legislatiei In vigoare pentru cladirile din categoriile prevazute la art. 7 alin. (1), care se construiesc, sunt vandute sau Inchiriate.
(2) Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul Il pune, dupa caz, la dispozitie potentialului cumparator sau chirias. (3) Certificatele pentru apartamente si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cladirile de locuit colective se elibereaza, dupa caz, pe baza:
a) unei certificari comune pentru Intreaga cladire, In cazul cladirilor racordate la sistemul centralizat de Incalzire si preparare a apei calde de consum; sau
b) evaluarii unui apartament similar din aceeasi cladire.
(4) Nu se elibereaza certificat pentru cladirile mentionate la art. 8.
(5) Certificatul cuprinde valori de referinta prevazute In reglementarile tehnice In vigoare, care permit consumatorilor sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii. Certificatul este Insotit de recomandari de reducere a costurilor, prin Imbunatatirea performantei energetice a cladirii.
Art. 14. - In cazul cladirilor cu o suprafata utila de peste 1.000 m2, aflate In proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice, certificatul valabil este afisat Intr-un loc accesibil si vizibil publicului. Se afiseaza la loc vizibil si temperaturile interioare recomandate si cele curente si, dupa caz, alti factori climatici semnificativi.


CAPITOLUL VIII
Inspectia cazanelor si expertizarea tehnica a centralelor termice si a instalatiilor de Incalzire

Art. 15. - In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se efectueaza:
a) inspectie periodica la intervale de 5 ani, pentru cazanele care utilizeaza combustibil lichid sau solid neregenerabil, cu puterea nominala de 20-100 kW; inspectia se efectueaza si pentru cazanele care utilizeaza alte tipuri de combustibil;
b) inspectie cel putin o data la 2 ani, pentru cazanele cu puterea nominala mai mare de 100 kW; pentru cazanele care utilizeaza combustibil gazos aceasta perioada poate fi extinsa la 4 ani;
c) expertizarea tehnica a instalatiilor de Incalzire echipate cu cazane cu puterea nominala mai mare de 20 kW si o vechime mai mare de 15 ani.
Art. 16. - Inspectia cazanelor si expertizarea tehnica a centralelor termice si a instalatiilor de Incalzire se fac conform legislatiei In vigoare.


CAPITOLUL IX
Inspectia sistemelor de climatizare

Art. 17. - In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se prevede inspectia sistemelor de climatizare cu puterea nominala de peste 12 kW, la intervale de 5 ani. Inspectia sistemelor de climatizare include evaluarea randamentului si dimensionarea In raport cu necesitatile de climatizare a cladirii. Consumatorii vor fi informati cu privire la Imbunatatirea sau Inlocuirea sistemului de climatizare si alte solutii posibile.
Art. 18. - Inspectia sistemelor de climatizare se face conform legislatiei In vigoare.


CAPITOLUL X
Experti independenti

 Art. 19. - (1) Auditul energetic al cladirii si elaborarea certificatului se realizeaza de catre auditori energetici pentru cladiri, atestati conform legislatiei In vigoare.
(2) Expertizarea sistemelor de Incalzire si climatizare ale cladirii se realizeaza de catre experti tehnici, atestati conform legislatiei In vigoare.
Art. 20. - Auditorii energetici pentru cladiri si expertii tehnici atestati Isi desfasoara activitatea ca experti independenti, persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei In vigoare.


CAPITOLUL XI
Dispozitii tranzitorii si finale

 Art. 21. - Pana la data intrarii In vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Administratiei si Internelor stabilesc programe de informare a utilizatorilor cladirilor In legatura cu diferitele metode si practici care permit cresterea performantei energetice.
Art. 22. - In termen de 12 luni de la data publicarii In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, se aproba prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ministrului economiei si comertului si ministrului administratiei si internelor normele metodologice referitoare la performanta energetica a cladirilor.
Art. 23. - Prevederile art. 13 alin. (1) si (2) privind elaborarea certificatelor si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari, In cazul vanzarii sau Inchirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplica la 3 ani de la data intrarii In vigoare a prezentei legi.
Art. 24. - Prezenta lege intra In vigoare la 1 ianuarie 2007. Prezenta lege transpune integral In legislatia nationala prevederile Directivei nr. 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor, publicata In Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) L 001 din 4 ianuarie 2003, p. 0065-0071.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, DAN RADU RUSANU
PREsEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU Bucuresti,
13 decembrie 2005.  Nr. 372.

 

 

 

Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea si aplicarea unei politici nationale de utilizare eficienta a energiei, in conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficienta energetica si aspectele legate de mediu si cu principiile care stau la baza dezvoltarii durabile.
(2) Prin prezenta lege se instituie obligatii si se stabilesc stimulente pentru producatorii si consumatorii de energie, in vederea utilizarii eficiente a acesteia.
ArArt. 2. - in sensul prezentei legi, utilizarea eficienta a energiei inseamna a actiona pentru realizarea unei unitati de produs, bun sau serviciu fara scaderea calitatii sau performantelor acestuia, concomitent cu reducerea cantitatii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.

CAPITOLUL II

 Art. 3. -  (1) Politica nationala de utilizare eficienta a energiei este parte integranta a politicii energetice a statului si se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) functionarea normala a mecanismelor de piata in domeniul energiei, inclusiv formarea preturilor dupa criterii concurentiale si o mai buna reflectare a costurilor si beneficiilor legate de mediu;
b) reducerea barierelor in calea promovarii eficientei energetice, stimulandu-se astfel investitiile;
c) promovarea unor mecanisme de finantare a initiativelor in domeniul eficientei energetice;
d) educarea si constientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs;
e) cooperarea dintre consumatori, producatori, furnizori de energie si autoritatile publice in vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica nationala de utilizare eficienta a energiei;
f) sprijinirea cercetarii fundamentale si aplicative in domeniul utilizarii eficiente a energiei; g) promovarea initiativei private si dezvoltarea serviciilor energetice;
h) cooperarea cu alte tari in domeniul eficientei energetice si respectarea conventiilor internationale la care Romania este parte.
(2) Obiectivul principal al politicii nationale de utilizare eficienta a energiei este obtinerea beneficiului maxim in intregul lant energetic care cuprinde producerea, conversia, stocarea, transportul,distributia si consumul diferitelor forme de energie.
(3) Politica nationala de utilizare eficienta a energiei defineste atat obiectivele privind utilizarea eficienta a energiei, cat si caile pentru atingerea acestor obiective, cu referiri speciale privind:
a) reducerea consumului de energie al Romaniei pe unitatea de produs intern brut;
b) cresterea eficientei energetice in toate sectoarele de activitate ale economiei nationale;
c) introducerea tehnologiilor noi cu eficienta energetica ridicata; d) promovarea surselor noi de energie;
e) reducerea impactului negativ asupra mediului al activitatilor de producere, transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie.
ArArt. 4. - Politica nationala de utilizare eficienta a energiei se elaboreaza de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei impreuna cu Ministerul Industriei si Comertului si se supune spre aprobare Guvernului o data cu politica energetica nationala, ca parte a acesteia.

CAPITOLUL III
Programe de eficienta energetica

Art. 5. - (1) in scopul realizarii politicii formulate conform art. 4, agentii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligatia sa intocmeasca programe proprii de eficienta energetica, in care vor include:
a) masuri pe termen scurt, de tipul fara cost sau cu cost minim, care nu implica investitii majore;
b) masuri pe termen lung, de 3 pana la 6 ani, vizand un program de investitii pentru care se vor intocmi studiile de fezabilitate.
(2) Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, prin filialele sale teritoriale, si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului acorda consultanta gratuita pentru intocmirea programelor, in acest sens putand, pe termen limitat, sa angajeze experti asociati pentru intocmirea studiilor de strategie sau a celor de fezabilitate.
Art. 6. - Programele proprii de eficienta energetica vor include actiuni in urmatoarele directii principale:
a) realizarea scenariilor pe termen mediu si lung privind cererea si oferta de energie, care sa ghideze procesul decizional;
b) aplicarea reglementarilor tehnice si a standardelor nationale de eficienta energetica, care au ca scop cresterea eficientei echipamentelor producatoare si consumatoare de energie, inclusiv acelor din domeniul constructiilor si al transportului;
c) promovarea utilizarii celor mai eficiente tehnologii energetice care sa fie viabile din punct de vedere economic si nepoluante;
d) incurajarea finantarii investitiilor in domeniul eficientei energetice, prin participarea statului sau a sectorului privat;
e) elaborarea balantelor energetice si formarea unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta in domeniul energiei, inclusiv pentru calculul indicatorilor de eficienta energetica;
f) promovarea cogenerarii de mica si medie putere si a masurilor necesare pentru cresterea eficientei sistemelor de producere, transport si de distributie a caldurii la consumatori;
g) infiintarea de compartimente specializate in domeniul eficientei energetice la nivelurile corespunzatoare, care sa aiba personal capabil sa elaboreze, sa implementeze si sa monitorizeze programe de eficienta energetica;
h) evaluarea impactului negativ asupra mediului.
Art. 7. - (1) Programele proprii de eficienta energetica vor fi avizate de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si, dupa caz, de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
(2) Sinteza programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei nationale se aproba anual de Guvern, la propunerea Ministerului Industriei si Comertului.

 CAPITOLUL IV
Standarde de eficienta energetica

 Art. 8. - (1) La propunerea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, a ministerelor de resort si a Asociatiei de Standardizare din Romania se aproba, prin hotarare a Guvernului, reglementari tehnice si standarde nationale de eficienta energetica pentru aparate, echipamente, utilaje si tehnologii cu consum mare de energie, pentru cladiri, precum si pentru alte domenii de activitate.
(2) Prin standardele nationale de eficienta energetica se stabilesc limite minime sau maxime pentru performantele energetice ale aparatelor, echipamentelor, utilajelor si tehnologiilor utilizate.
Art. 9. - Producatorii si importatorii de aparate, utilaje, echipamente si tehnologii pentru care au fost elaborate standarde nationale de eficienta energetica nu pot vinde, inchiria sau pune in circulatie sub orice alta forma pe piata romaneasca respectivele produse decat cu conditia respectarii standardelor nationale de eficienta energetica si a certificatului de atestare eliberat conform prevederilor art. 10. Art. 10. - (1) Producatorii si importatorii de aparate, utilaje, echipamente si tehnologii, pentru care au fost elaborate standarde nationale de eficienta energetica, au obligatia de a solicita efectuarea incercarilor si masuratorilor stabilite prin actele normative in vigoare pentru certificarea conformitatii.
(2) incercarile si masuratorile vor fi efectuate de institutiile acreditate in acest sens de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei. Dupa efectuarea incercarilor si masuratorilor institutia acreditata elibereaza certificate producatorilor si importatorilor ale caror produse satisfac standardele nationale obligatorii de eficienta energetica.
(3) Procedura de certificare si de atestare se aproba prin acelasi act normativ prin care se aproba standardul.
Art. 11. - Standardele nationale de eficienta energetica pentru aparate, utilaje, echipamente si tehnologii, standardele pentru cladiri, precum si cele pentru alte domenii de activitate intra in vigoare si devin obligatorii la un an de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 12. - Eliberarea autorizatiei de constructie pentru toate cladirile noi si pentru consolidarea celor existente se va face si cu respectarea standardelor nationale de eficienta e nergetica.

CAPITOLUL V
Atributii si raspunderi

Art. 13 . - (1) Agentia Romana pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul eficientei energetice, cu personalitate juridica, autonomie functionala, organizatorica si financiara, aflat in subordinea Guvernului, cu finantare de la bugetul de stat si extrabugetara, inclusiv externa.
(2) Modul de organizare si functionare a Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, avandu-se in vedere urmatoarele atributii si raspunderi principale:
a) elaborarea, implementarea si monitorizarea politicii nationale si a programelor de utilizare eficienta a energiei;
b) cooperarea cu institutiile si organismele interne si internationale in vederea utilizarii eficiente a energiei si reducerii impactului negativ asupra mediului;
c) elaborarea de standarde, norme si reglementari tehnice in scopul cresterii eficientei energetice pentru aparate, echipamente, utilaje si tehnologii de producere, transport, distributie si consum de energie, pentru cladiri, precum si pentru alte domenii de activitate;
d) acreditarea institutiilor care efectueaza incercarile si masuratorile pentru certificarea respectarii standardelor nationale de eficienta energetica;
e) atestarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul de a realiza bilanturi energetice;
f) coordonarea programelor de eficienta energetica finantate de institutii sau organizatii internationale in baza unor acorduri guvernamentale;
g) evaluarea tehnica si avizarea proiectelor de investitii in domeniul eficientei energetice, pentru care se cere finantare din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului ene rgetic si din alte surseinterne si externe;
h) cooperarea cu institutiile abilitate, in vederea realizarii balantelor energetice si formarii unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta in domeniul energiei, a realizarii unor scenarii pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficienta energetica;
i) acordarea de consultanta gratuita autoritatilor administratiei publice locale in elaborarea si aplicarea proiecte lor de crestere a eficientei energetice, administratorilor cladirilor publice, ai celor cu destinatia de locuinta si agentilor comerciali; j) elaborarea si coordonarea programelor de pregatire si instruire, precum si atestarea personalului cu atributii in domeniul gestiunii energiei; k) avizarea programelor proprii de eficienta energetica, intocmite de consumatori.
Art. 14. - (1) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului coordoneaza activitatea de stabilire si elaborare a standardelor nationale de eficienta energetica pentru cladiri si stabileste criteriile, procedurile si conditiile pentru calculul coeficientului de transfer de caldura al materialelor de constructii si al coeficientului de transfer global al cladirilor.
(2) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cooperare cu Agentia Romana pentru Standardizare, cu consultarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, emite reglementari tehnice si standarde nationale de eficienta energetica pentru acordarea certificatului energetic pentru cladiri.
Art. 15. - Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, in cooperare cu Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, controleaza comercializarea aparatelor, utilajelor si echipamentelor energetice destinate consumatorilor casnici si informeaza Guvernul despre respectarea legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL VI
Obligatiile consumatorilor de energie


Art. 16. - Consumatorii de energie sunt obligati: a) sa respecte reglementarile tehnice si standardele nationale in vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, intretinerea, repararea instalatiilor proprii si a receptoarelor de energie, precum si dotarea acestora cu aparate de masura si control; b) sa dispuna de un sistem propriu de evidenta si monitorizare a consumurilor energetice si sa puna la dispozitie institutiilor abilitate informatii privind consumurile energetice si indicatorii de eficienta energetica.
Art. 17. - (1) Consumatorii care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an sunt obligati sa intocmeasca, la fiecare 2 ani, un bilant energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata.
(2) Consumatorii care folosesc mai mult de 1.000 tone echivalentpetrol pe an sunt obligati:
a) sa numeasca un responsabil pentru energie;
b) sa efectueze anual un bilant energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata;
c) sa elaboreze programe de masuri pentru reducerea consumurilor energetice, potrivit art. 5 alin. (1), incluzand investitiile pentru care se intocmesc studii de fezabilitate.
(3) Autori tatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia sa intocmeasca programe proprii de eficienta energetica, conform prevederilor art. 5alin. (1).
Art. 18 . - (1) Agentii economici cu activitate de producere, transport sau distributie a combustibililor si energiei sunt obligati sa ia masuri pentru:
a) reducerea consumului propriu de combustibili si energie;
b) promovarea energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei, a biogazului si a energiei produse din deseuri menajere;
c) organizarea de actiuni demonstrative si promotionale in domeniul utilizarii eficiente a combustibililor si a diferitelor forme de energie.
(2) Societatile de transport, precum si alte societati care detin mai mult de 10 au tovehicule au obligatia sa dezvolte programe de monitorizare si gestiune a consumului de energie pentru grupul de vehicule detinut.
Art. 19. - Administratorii cladirilor aflate in proprietate publica au obligatia sa ia masuri pentru:
a) utilizarea eficien ta a sistemului de incalzire si climatizare;
b) utilizarea materialelor de constructie eficiente energetic;
c) utilizarea rationala a iluminatului interior;
d) utilizarea aparatelor de masura si reglare a consumului de energie; e) realizarea unui bilant energetic pentru cladirile cu suprafata desfasurata mai mare de 1500 m2 , o data la 5 ani, bilant intocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata in acest sens; f) cresterea eficientei energetice potrivit reglementarilor emise in baza prezentei legi.

CAPITOLUL VII
Stimulente fiscale si financiare pentru activitati care conduc la cresterea eficientei energetice

Art. 20. - Agentii economici si unitatile din subordinea autoritatilor administratiei publice locale pot finanta lucrari pentru cresterea eficientei energetice din surse proprii, din surse constituite din cote din profit destinate special pentru aceste investitii, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit prin Legea nr. 136/1994 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificarile ulterioare, din ajutoare de stat conform legii, din investitii realizate de terti sau prin cofinantare, precum si prin credite.
Art. 21. - (1) Pentru realizarea obiectivelor propuse de prezenta lege si pentru facilitarea investitiilor care au ca scop principal cresterea eficientei energetice consumatorii de energie pot beneficia de sprijin financiar din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, instituit conform Legii nr. 136/1994, dar nu mai mult de50% din acest fond.
(2) Finantarea proiectelor de eficienta energetica din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se aproba de Guvern, la propunerea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, o data cu aprobarea sintezei programelor de eficienta energetica conform art. 7alin. (2).
Art. 22. - (1) Pentru cotele din profit alocate investitiilor destinate cresterii eficientei energetice se acorda scutire la plata impozitului pe profit. (2) Creditele pentru lucrari de crestere a eficientei energetice se acorda cu o dobanda de maximum 75% din cea stabilita de banci, diferenta urmand sa fie asigurata prin alocatii anuale de la bugetul de stat.
(3) Importurile de aparate, utilaje, echipamente si tehnologii destinate realizarii proiectelor de crestere a eficientei energetice beneficiaza de scutire de taxe vamale, cu conditia obtinerii avizului favorabil al Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei.
(4)Societatile comerciale de management si servicii energetice, a caror activitate se incadreaza in prevederile art. 3 alin. (1) lit. g), pot beneficia de o reducere de 50% a impozitului pe profit pe o perioada de 5 ani de la data infiintarii, iar pentru cele existente, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Atributiile, structura si criteriile de eligibilitate ale acestor societati comerciale vor fi stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 23. - Cuantumul si procedura de acordare a stimulentelor fiscale si financiare prevazute la art. 20- 22 se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei.

CAPITOLUL VIII


Sanctiuni

 Art. 24 . - Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa poata fi considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
a) nerespectarea de catre managerii societatilor, de catre autoritatile administratiei publice locale si de catre administratorii cladirilor publice a prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6, 16,17, ale art. 18 alin. (2) si ale art. 19 lit. e);
b) nerespectarea standardelor nationale de eficienta energetica potrivit art. 10;
c) nerespectarea prevederilor art. 9.
Art. 25. - (1) Contraventiile prevazute la art. 24 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevazute la lit. a);
b) cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevazute la lit. b);
c) cu amenda de la 8.000.000 lei la 15.000.000 lei si cu confiscarea bunurilor respective, cele prevazute la lit. c). (2) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.
Art. 26 . - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, inclusiv masura confiscarii, se fac de personalul imputernicit de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei.
Art. 27. - Prevederile art. 24 si 25 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 28 . - Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 29 . - in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia. Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


 PRESEDINTELE SENATULUI MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, ANDREI IOAN CHILIMAN Bucuresti,
13 noiembrie 2000.Nr. 199.